nieruchomości częstochowa
Nieruchomości Częstochowa


Nieruchomości prawo
Kredyty hipoteczne
Zarządzanie nieruchomościami
Deweloperzy
Składy budowlane
Wyposażenie wnętrz
Spółdzielnie mieszkaniowe
Usługi geodezyjne
Firmy budowlane
Usługi kamieniarskie
Pracownie architektoniczne
Rzeczoznawcy majątkowi
Szkolenia BHP Bytom, Dąbrowa Górnicza
Oklejanie samochodów Katowice
Inwestycje
Kontakt

Home : Dobry psycholog KrakówNieruchomości Czestochowa, kredyty mieszkaniowe

Kredyty hipoteczne porównaj kredyty, oblicz raty kredytu...

Sortownia śmieci Kraków

Korekta prac magisterskich

Jak znaleźć i kupić mieszkanie, kredyty mieszkaniowe, biura nieruchomości, inwestycje mieszkaniowe, inwestycje budowlane

Kredyt mieszkaniowy z dopłatami BGK

kredyty mieszkaniowe

konto osobiste Alior Sync - zwracamy Ci 5% warto?ci zakupów w Internecie!

  • Zwracamy Ci 5% warto?ci zakupów w Internecie!
  • 0 z3 za konto, karte i przelewy internetowe
  • 0 z3 za wyp3aty ze wszystkich bankomatów w Polsce
  • 0 z3 za dostep do filmów i muzyki on-line, oraz najlepsze gry z rabatem 40%!

Rodzina na swoim - tabela, wska?niki przeliczeniowe, informacje, wniosek

Korzy?ci kredytu mieszkaniowego:

  • mo?liwo?a uzyskania tanszego kredytu mieszkaniowego - zmniejszenie obciążen budżetu domowego
  • w okresie pierwszych 8 lat spłaty obniżone odsetki - dzieki dopłatom z budżetu Panstwa
  • długi okres kredytowania - do 30 lat
  • możliwość finansowania do 100% kosztów inestycji
  • niskie koszty udzielenia i obsługi kredytu
  • spłata w ratach malejących lub równych

skup metali kolorowych Piotrków Trybunalski

Dla kogo

Jak sama nazwa wskazuje dop3aty do kredytu nie s? przeznaczone dla wszystkich. Ustawowa "Rodzina na swoim", to ma3?onkowie lub osoby samotnie wychowuj?ce przynajmniej jedno ma3oletnie dziecko lub dziecko, bez wzgledu na jego wiek, na które pobierany jest zasi3ek pielegnacyjny. Z kredytu preferencyjnego mog? te? skorzystaa osoby maj?ce na utrzymaniu dziecko do ukonczenia przez nie 25 roku ?ycia, ale ucz?ce sie. Warunkiem podstawowym jest jednak to, ?e ?adna z tych osób nie mog3a bya stron? innej umowy kredytu preferencyjnego.

Aby skorzystaa z dop3aty nie mo?na tak?e posiadaa w dniu zawarcia umowy kredytu prawa w3asno?ci do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (prawo w3asno?ci lub wspó3w3asno?ci, prawo spó3dzielcze w3asno?ciowe lub spó3dzielcze lokatorskie). Nie mo?na tak?e bya najemc? lokalu mieszkalnego. Ustawa dopuszcza jednak?e wyj?tki od tych sytuacji.
Dop3aty mo?na otrzymaa gdy na dzien zawarcia umowy docelowy kredytobiorca jest najemc?, b?d? przys3uguje mu spó3dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, ?e wraz z zawarciem umowy zobowi??e sie on do:

. rozwi?zania umowy najmu i opró?nienia lokalu mieszkalnego

. wypowiedzenia cz3onkostwa w spó3dzielni mieszkaniowej, w której przys3uguje mu spó3dzielcze prawo lokatorskie lub do zrzeczenia sie tego prawa w terminie 6 miesiecy od dnia uzyskania prawa w3asno?ci lub uzyskania spó3dzielczego w3asno?ciowego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, b?d? pozwolenia na u?ytkowanie wybudowanego domu jednorodzinnego.

Rz?d szykuje zmiany w ustawie o kredytach

D3u?szy termin na odst?pienie od umowy oraz zwiekszenie kwoty udzielanego kredytu - to niektóre z za3o?en do ustawy o kredycie konsumenckim, które przyje3a Rada Ministrów.

Zgodnie z obecnymi przepisami konsument mo?e odst?pia od umowy w ci?gu 10 dni od jej podpisania bez podawania przyczyny. Jak informuje Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nowe przepisy wyd3u?? termin na odst?pienie od umowy do 14 dni od momentu jej zawarcia. Istotn? zmian? jest tak?e wprowadzenie Europejskiego Ujednoliconego Formularza Kredytowego, który ma zawieraa wszystkie podstawowe informacje o kredycie, takie jak koszty po?yczki, ca3kowita kwota do sp3aty, wysoko?a oprocentowania, wymagane zabezpieczenia, obowi?zkowe ubezpieczenia itp.

Du?y nacisk po3o?ony zosta3 równie? na sposób komunikacji z potencjalnym klientem w reklamach. Nowe unijne prawo wymaga, aby oprócz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania konsument otrzymywa3 ca3y pakiet szczegó3owych informacji zawsze wtedy, gdy kredytodawca podaje koszt uzyskania po?yczki.

Wraz z wej?ciem w ?ycie nowych przepisów instytucje udzielaj?ce kredytów bed? mog3y pobieraa rekompensate w przypadku, gdy konsument wcze?niej sp3aci zaci?gniet? po?yczke. Zgodnie z obowi?zuj?c? ustaw? o kredycie konsumenckim wcze?niejsza sp3ata nie poci?ga za sob? ?adnych op3at. Wprowadzana zmiana nie bedzie jednak dotyczy3a wszystkich kredytów, a jedynie po?yczek o sta3ej stopie oprocentowania. Dodatkowo rekompensata bedzie przys3ugiwaa kredytodawcy tylko w sytuacji, gdy sp3acona przed terminem kwota przekracza w ci?gu 12 miesiecy okre?lon? warto?a.

Dyrektywa wprowadza tak?e obowi?zek badania zdolno?ci kredytowej przed udzieleniem kredytu przez wszystkie instytucje udzielaj?ce po?yczek. Obecnie obowi?zek taki spoczywa jedynie na bankach.

Po przyjeciu za3o?en do ustawy kolejnym krokiem bedzie opracowanie projektu ustawy.

?ród3o:efi24.com

Najnowsze artyku3y dotycz?ce rynku nieruchomo?ci:

Wyposażenie wnętrz
Poradnik inwestora
Deweloperzy

biura nieruchomości


Oklejanie samochodów folią, zmiana koloru auta

Copyright 2006-2019 MIG hosting, Kontakt

nieruchomości Częstochowa, kredyty mieszkaniowe